jpg

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie zakupił sprzęt medyczny uwzględniony w Projekcie dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.


Projekt "Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie" otrzymał dofinansowanie we wrześniu 2010 roku. Jego całkowita wartość wyniosła 1.555608,22 złotych, w tym wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 1.244486,57 złotych. Wkład własny SPZOZ w Działdowie stanowi kwota 311121,65 złotych.

Zakup nowych urządzeń zaplanowano z myślą o potrzebach pacjentów. Doposażenie placówki spowoduje znaczne podniesienie jakości usług medycznych, świadczonych przez SPZOZ w Działdowie. Zakupiony sprzęt spełnia wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Pierwsze zakupy sprzętu uwzględnionego w projekcie zostały zrealizowane już w 2009 roku. Wtedy, ze środków własnych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie zakupił myjnię dezynfektor do gastroskopów i kolonoskopów.  W roku 2010 zostały zakupione 2 nowoczesne respiratory (urządzenia zabezpieczające funkcje oddechowe) dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W 2011 roku zrealizowano największy zakup sprzętu medycznego, związany z realizacją Projektu. W lutym i w marcu bieżącego roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie zakupił sprzęt przewidziany dla Laboratorium Analiz Lekarskich: automat do badań koagulogicznych (badań układu krzepnięcia krwi),  analizator hematologiczny, aparat do identyfikacji i określenia lekooporności, analizator biochemiczny z przystawką jonoselektywną oraz mikrotrom saneczkowy (aparat do wykonywania skrawków tkanek do badań mikroskopowych). W tym roku o dodatkowy sprzęt medyczny wzbogacił się również Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Trafiły tu kolejne trzy nowoczesne respiratory, zestaw monitorowania wieloparametrowego funkcji życiowych pacjentów dla pięciu stanowisk intensywnego nadzoru wraz z centralnym monitorem nadzorczym, aparat do ciągłych technik dializacyjnych oraz bronchoskop optyczny. Ponadto do Centralnej Sterylizatorni została zakupiona przelotowa myjnia dezynfektor (z suszeniem w myjni).

Projekt  dofinansowano w ramach Osi Priorytetowej 3 "Infrastruktura społeczna", Działania 3.2 "Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej", Poddziałania 3.2.1 "Ifrastruktura ochrony zdrowia".