png

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013 do Projektu "Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie".

jpg


W czwartek 30 września 2010 roku, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie Elżbieta Leżuchowska podpisała umowę z Województwem Warmińsko Mazurskim.  Zarząd Województwa reprezentowały: Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Urszula Pasławska i Wicemarszałek Jolanta Szulc.

Projekt  dofinansowano w ramach Osi Priorytetowej 3 "Infrastruktura społeczna", Działania 3.2 "Wysoki poziom zabezpieczenia
i dostępności medycznej i opiekuńczej", Poddziałania 3.2.1 "Infrastruktura ochrony zdrowia".

W ramach Projektu, którego wartość wynosi  1 555 608,22 złotych, zakupimy nowy sprzęt medyczny w ilości 20 sztuk dla  trzech działów SPZOZ w Działdowie: Centralnej Sterylizatorni, Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii oraz Laboratorium Analiz Lekarskich. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymamy dofinansowanie w kwocie 1 244 486,57 złotych. Wkład własny Zakładu stanowi 311 121,65 złotych.

Realizacja Projektu umożliwi zastąpienie wyeksploatowanych urządzeń medycznych oraz wypełni braki
w wyposażeniu Szpitala. Zakup nowych urządzeń zaplanowano z myślą o potrzebach pacjentów. Doposażenie placówki spowoduje znaczne podniesienie jakości usług medycznych, świadczonych przez SPZOZ w Działdowie. Zakupiony sprzęt sprosta aktualnym oczekiwaniom pod względem technicznym.

Rzeczowe rozpoczęcie realizacji Projektu nastąpiło 11 września 2009 roku, w dniu dokonania zakupu pierwszego sprzętu uwzględnionego w Projekcie.

Sprzęt medyczny dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
jpgW ramach Projektu zostanie doposażony Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Oddział będzie miał nowe podstawowe wyposażenie dla pięciu stanowisk intensywnego nadzoru. W ramach Projektu zostanie zakupiony zestaw wieloparametrowego monitorowania funkcji życiowych, złożony z pięciu monitorów przy stanowiskach pacjenta, wraz z centralnym monitorem nadzorczym. Ponadto do oddziału trafi pięć nowych respiratorów (urządzeń zabezpieczających funkcje oddechowe), aparat do ciągłych technik dializacyjnych oraz bronchoskop optyczny.

Sprzęt dla Laboratorium Analiz Lekarskich
jpgDzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nasze Laboratorium wzbogaci się o nowe wyposażenie dla pięciu pracowni:
analizator biochemiczny z przystawka jonoselektywną, analizator hematologiczny, automat do badan koagulogicznych, mikrotom saneczkowy, oraz aparat do identyfikacji i określenia lekooporności (MIC).

Nowy sprzęt dla Centralnej Sterylizatorni
Sprzęt, który w Projekcie został przewidziany dla Centralnej Sterylizatorni to nowoczesna myjnia dezynfektor (przelotowa, z suszeniem w myjni) oraz myjnia dezynfektor do gastroskopów i kolonoskopów.

Planowe rzeczowe zakończenie realizacji Projektu nastąpi 31 marca 2011 roku. Wtedy to nastąpić ma ostatnia dostawa i uruchomienie zakupionego sprzętu.

 


Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013