W dniu 11 stycznia 2012 r. Dyrektor Elżbieta Leżuchowska podpisała umowę, zawartą pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opiek Zdrowotnej w Działdowie, na dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów SPZOZ w Działdowie. Inwestycja o wartości ponad 10 milionów złotych została dofinansowana w formie dotacji w ramach Programu priorytetowego "System Zielonych Inwestycji - GIS (Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej".

 


Dofinansowanie inwestycji przez NFOŚIGW zostanie zrealizowane w formie bezzwrotnej dotacji ze środków dotacyjnych GIS oraz w formie pożyczki inwestycyjnej ze środków NFOŚIGW. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 10 610 045 złotych.
jpg
Już niedługo budynki SPZOZ w Działdowie nabiorą nowego wyglądu. Po ociepleniu i otynkowaniu elewacja zostanie pomalowana w kolorach brązu i beżu.

Środki ze Starostwa Powiatowego
Inwestycja mogła zostać podjęta dzięki środkom z Powiatu Działdowskiego. Starostwo Powiatowe przekazało pieniądze na sporządzenie kompletnej dokumentacji przedsięwzięcia.
- Powiat Działdowski wyasygnował kwotę ok. 200 tysięcy złotych na przygotowanie dokumentacji technicznej i dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z wymogami Programu priorytetowego, tak abyśmy mogli ubiegać się o dotację dla tego przedsięwzięcia. Skorzystaliśmy z takiej możliwości i po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu zgody na budowę złożyliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie termomodernizacji w ramach Programu priorytetowego "System Zielonych Inwestycji - GIS" - powiedział Grzegorz Żurawski, zastępca dyrektora ds. techniczno-administracyjnych.

Zakres inwestycji
- Inwestycję można podzielić na dwie części: wykonanie prac termomodernizacyjnych budynków SPZOZ oraz modernizację systemu grzewczego. Są to dwa odrębne projekty, które mogą być realizowane jednocześnie przez dwóch wykonawców. Ogłosiliśmy już dwa przetargi i po zakończeniu procedury przetargowej, czyli do końca lutego, zostaną wyłonieni wykonawcy robót - informuje dyrektor Żurawski.

Termomizolacja
Ściany zewnętrzne budynku zostaną ocieplone warstwą izolacji cieplnej z płyt styropianowych o grubości 14 cm. Docieplenie stropodachu ostatniej kondygnacji zostanie wykonane wełną mineralną, miejsca trudno dostępne zostaną wypełnione wełną mineralną granulowaną o grubości 10 i 15 cm. Granulat zostanie wdmuchany do wąskich otworów stropodachu. Po zewnętrznej stronie stropodach zostanie ocieplony styropapą o grubości 12 cm.
Wymiana stolarki budowlanej będzie dotyczyć wymiany istniejących okien drewnianych na PCV, wymiany drzwi zewnętrznych na aluminiowe - przeszklone i wymiany drzwi do pomieszczeń technicznych na stalowe - energooszczędne. Oprócz starej stolarki zostaną wymienione także wszystkie rynny i parapety zewnętrzne..
Zmieni się wygląd głównej klatki schodowej Szpitala. Ściany zewnętrzne z luksferów zostaną zamienione na przeszklenie z aluminiowych ram i okien. Kolejna zmiana, to wygląd sfery wejścia do Szpitala. Wejście główne zyska nowe zadaszenie.

Modernizacja kotłowni wodnej i parowej
Wszystkie urządzenia istniejącej kotłowni, za wyjątkiem ścieżek gazowych i olejowych dla kotłów, zostaną zdemontowane. Wymienione zostaną kotły wodne, kotły parowe, zbiornik wody kotłowej, układ stabilizacji ciśnienia w instalacji grzewczej, zbiornik kondensatu, układy pompowe, kominy, stacja uzdatniania wody, podgrzewacze pojemnościowe, kominy oraz ruraż, armatura i automatyka. Nie podlega wymianie ani przebudowie instalacja gazowa i olejowa dla kotłów.
Przedsięwzięcie zakłada także wymianę sieci cieplnych wodnych, parowych wysokich i niskich parametrów oraz sieci ciepłej wody użytkowej.

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
Wszystkie elementy instalacji centralnego ogrzewania w budynkach szpitalnych, łączniku, kuchni oraz rurociągów tranzytowych w kanałach technologicznych i w obrębie budynku kotłowni aż do źródła ciepła czyli kotłowni wodnej zostaną zdemontowane. Grzejniki żeliwne zastąpią grzejniki płytowe, przyjęte zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej
Przewiduje się demontaż wszystkich elementów rurowych instalacji wody w budynkach Szpitala, kuchni oraz rurociągów tranzytowych ciepłej wody i cyrkulacji w kanałach technologicznych i w obrębie budynku kotłowni aż do źródła ciepła czyli kotłowni parowej.

Montaż kolektorów słonecznych
Nową wysokociśnieniową kotłownię parową wspomoże instalacja solarna, składająca się z 21 kolektorów słonecznych. Para produkowana w kotłowni parowej zasilać będzie dwa podgrzewacze pojemnościowe stanowiące podstawowe źródło przygotowania c.w.u. dla Szpitala. Projektowana instalacja solarna stanowić będzie jedynie uzupełnienie tego systemu, wstępnie podgrzewając wodę dopływającą do podgrzewacza parowego zlokalizowanego na poziomie parteru.

Po wykonaniu kompleksowej termomodernizacji obiektów SPZOZ w Działdowie, roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynków zmniejszy się w stosunku do stanu pierwotnego o 49%