gifSzpital w Działdowie wdrożył projekt "E-usługi dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na nowoczesnej platformie informatycznej"




Opis projektu
Główny cel projektu to rozwój wysokiej jakości usług cyfrowych dla pacjentów, oferowanych w oparciu o infrastrukturę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie. W ramach projektu, w działdowskim SPZOZ został wdrożony nowy system informatyczny, oraz powiązana z nim platforma informacyjna dla pacjentów. Szpital zakupił sprzęt informatyczny oraz licencje systemowe. Nowe serwery i macierze przyczyniły się do podniesienia stopnia bezpieczeństwa systemu informatycznego, zminimalizują możliwość wystąpienia awarii i utraty danych. Wdrożony został nowoczesny, zintegrowany system informatyczny HIS (hospital information system), zapewniający kompleksową obsługę placówki. System umożliwia prowadzenie pełnej dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Dane, można wymieniać z innymi jednostkami medycznymi, co pozwala na lepszą i szybszą diagnostykę, a w konsekwencji wyższy standard leczenia chorych. Pełna informatyzacja usprawnia rozliczanie szpitala z NFZ oraz prowadzenie szczegółowych statystyk pacjentów. Realizacja Projektu przyniesie nową jakość opieki zdrowotnej w regionie, oraz wzrost dostępności świadczeń medycznych udzielanych przez  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie.

Platforma informacyjna dla pacjentów
Dzięki powiązanej z systemem HIS platformie informacyjnej Szpital udostępnia usługi społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-zdrowia. Stworzona została możliwość rejestracji do poradni specjalistycznych w trybie on-line. Pacjenci mają możliwość dostępu do swojej historii choroby oraz do wyników badań, opisanych w postaci elektronicznej. W budynkach SPZOZ w Działdowie ustawione są dwa info-kioski, przy których pacjenci uzyskają podstawowe informacje o placówce, oferowanych usługach medycznych, czy profilaktyce zdrowotnej. Wdrożenie systemu umożliwi także prowadzenie konsultacji medycznych w trybie on-line.

jpg
Główna strona platformy informacyjnej e-USŁUGI.

Projekt "E-usługi dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na nowoczesnej platformie informatycznej" otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z zakresu Osi Priorytetowej 7 ? Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli.

Całkowita wartość projektu to 654 114,00 złotych, a kwota dofinansowania z z EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wyniosła 555 996,90 złotych.

png