MOŻLIWOŚCI I SPOSÓB ZAPISYWANIA SIĘ NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH
NA ŚWIADCZENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

W związku z ograniczoną możliwością przyjmowania pacjentów oraz limitem świadczeń zdrowotnych, wynikającym z kontraktu podpisanego przez SPZOZ z Płatnikiem, do większości poradni specjalistycznych, pracowni i oddziałów szpitalnych obowiązuje kolejka przyjmowania świadczeniobiorców.


Poradnie Specjalistyczne
Wpisu na listę oczekujących na świadczenia realizowane w poradniach specjalistycznych można dokonać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 17:00 w Centralnej Rejestracji Szpitala, lub telefonicznie (od godziny 9:00), dzwoniąc na numer tel. 0 23 697 25 22

Oddziały Szpitalne
Wpisu na listę oczekujących na świadczenia realizowane w oddziale szpitalnym można dokonać osobiście lub telefonicznie w sekretariacie oddziału od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00

Lista oczekujących prowadzona jest zgodnie z przepisami Art.20 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135)

Wyciąg z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135)

Art. 20.

1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
2. Świadczeniodawca, o którym mowa w ust. 1:
   1) ustala kolejność udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie zgłoszeń świadczeniobiorcy;
   2) informuje pisemnie świadczeniobiorcę o terminie udzielenia świadczenia
     oraz uzasadnia przyczyny wyboru tego terminu;
   3) wpisuje za zgodą świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego:
     a) numer kolejny,
     b) datę i godzinę wpisu,
     c) imię i nazwisko świadczeniobiorcy,
     d) numer PESEL, a w przypadku jego braku, numer dokumentu potwierdzającego
       tożsamość świadczeniobiorcy,
     e) rozpoznanie lub powód przyjęcia,
     f) adres świadczeniobiorcy,
     g) numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji ze
       świadczeniobiorcą lub jego opiekunem,
     h) termin udzielenia świadczenia,
     i) imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu
    - w kolejnej pozycji prowadzonej przez siebie listy oczekujących na udzielenie świadczenia;
   4) wpisuje datę i przyczynę skreślenia świadczeniobiorcy z prowadzonej przez siebie listy oczekujących na udzielenie świadczenia.
3. Dokonanie przez świadczeniodawcę czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, jest równoznaczne z zobowiązaniem się do udzielenia danego świadczenia opieki zdrowotnej.
4. Lista oczekujących na udzielenie świadczenia stanowi integralną część dokumentacji medycznej prowadzonej przez świadczeniodawcę.
5. Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 11.
6. Świadczeniodawca ustala kolejność przyjęć i zapewnia prawidłowe prowadzenie list oczekujących albo wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację tych zadań.
7. W razie zmiany stanu zdrowia świadczeniobiorcy, wskazującej na potrzebę wcześniejszego ni w ustalonym terminie udzielenia świadczenia, świadczeniobiorca informuje o tym świadczeniodawcę, ktry, jeeli wynika to z kryteriów medycznych, koryguje odpowiednio termin udzielenia świadczenia i informuje niezwłocznie świadczeniobiorcę o nowym terminie.
8. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, świadczeniodawca informuje świadczeniobiorcę w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wynikającego ze zmiany kolejności udzielenia świadczenia i  jej przyczynie. Przepis ten dotyczy również przypadku zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy.
9. W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy w terminie określonym w trybie ust. 2, 7 lub 8, lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę.
10. W celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania, świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.
11. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, kryteria medyczne, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących, uwzględniając aktualną wiedzę medyczną.