KARTA PRAW PACJENTA
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie
(wyciąg z karty zasadniczej)

Pacjent ma prawo do uzyskania świadczenia, bez zbędnej zwłoki i przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych metod i środków rozpoznawania chorób, leczenia i pielęgnacji chorego.

Pacjent wymagający, zdaniem lekarza, niezwłocznego przyjęcia do szpitala ma prawo żądać, aby szpital odmawiający przyjęcia ze względu na brak miejsc, rodzaj udzielanych świadczeń lub ze względów epidemicznych zapewnił, w razie potrzeby, przewóz do innego szpitala mającego możliwość udzielania świadczenia.


Pacjent ma prawo:

 1. do wyrażenia zgody lub odmowy na badania lekarskie, diagnostyczne lub zabieg operacyjny;
 2. do zmiany i wyboru lekarza leczącego, jeżeli jest to możliwe ze względów organizacyjnych;
 3. do opieki przez osobę bliską lub inna wskazaną - chyba, że jest to niemożliwe ze względów epidemiologicznych;
 4. do nieograniczonego kontaktu korespondencyjnego i telefonicznego (z ogólnie dostępnego telefonu) z osobami spoza szpitala;
 5. do osobistego kontaktu z osobami z zewnątrz w wyznaczonych godzinach odwiedzin;
 6. do możliwości sporządzenia testamentu w obecności notariusza lub świadków;
 7. do opieki duszpasterskiej dowolnej religii;
 8. do zastrzeżenia, aby po jego śmierci nie pobierać z jego zwłok tkanek i narządów lub komórek w innym celu niż do ustalenia przyczyny zgonu;
 9. do przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu choroby, prowadzonych metodach badań, wglądu w dokumentację medyczną;
 10. do poszanowania jego intymności oraz godności osobistej w trakcie udzielanych mu świadczeń zdrowotnych;
 11. żądać, aby wszelkie informacje uzyskane w związku z udzielanymi mu świadczeniami zdrowotnymi, w tym samym fakt udzielania świadczenia i pobytu w szpitalu, pozostały
  w tajemnicy;
 12. zastrzec, aby informacje objęte tajemnicą nie były ujawnione również najbliższej rodzinie.

Pacjentowi nieletniemu przysługują takie same prawa jak pacjentowi dorosłemu z tym, że:

 1. Prawo do wyrażania zgody na leczenie i uzyskanie informacji o stanie zdrowia do lat 16 przysługuje osobom reprezentującym jego prawa, tj. opiekunom faktycznym lub ustawowym;
 2. Pacjent nieletni ma prawo do informacji o stanie zdrowia dostosowanej do jego wieku i poziomu intelektualnego.

Każda komórka organizacyjna SPZOZ w Działdowie wyposażona jest w książkę skarg i zażaleń.

Dyrektor SPZOZ w Działdowie skargi i zażalenia przyjmuje codziennie
(sekretariat tel. 23 697 22 11 wew. 199)