gifProjekt "E-usługi dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na nowoczesnej platformie informatycznej" otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Na początku bieżącego roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie złożył wniosek do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z zakresu Osi Priorytetowej 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli. W dniu 16 września Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu.
jpg
W dniu 26 września 2014 roku w Olsztynie, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie Elżbieta Leżuchowska, oraz wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, podpisali umowę o dofinansowanie projektu "E-usługi dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na nowoczesnej platformie informatycznej".

Szacowany koszt projektu "E-usługi dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na nowoczesnej platformie informatycznej" to 723 313 złotych. Przyznane dofinansowanie z z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 to kwota 614 816 złotych.

Główny cel projektu to wdrożenie usług społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-zdrowia. W ramach projektu działdowski SPZOZ zakupi sprzęt i system informatyczny. Nowe serwery i macierze zapewnią większą stabilizację i bezpieczeństwo systemu. Wdrożenie systemu informatycznego HIS (hospital information system) wraz z modułami: laboratorium oraz e-usługi, zapewni kompleksową obsługę placówki. System umożliwi prowadzenie pełnej dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, oraz wymianę danych z innymi jednostkami medycznymi w celu lepszej i szybszej diagnostyki. Dzięki powiązanej z systemem HIS platformie informacyjnej Szpital udostępni usługi społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-zdrowia. Stworzona zostanie możliwość rejestracji do poradni w trybie on-line. Pacjenci będą mieli dostęp do swojej historii choroby oraz do wyników badań. W budynkach SPZOZ w Działdowie ustawione zostaną dwa info-kioski, przy których pacjenci uzyskają podstawowe informacje o placówce, oferowanych usługach medycznych, profilaktyce zdrowotnej.
Realizacja Projektu przyniesie nową jakość opieki zdrowotnej w regionie, oraz wzrost dostępności świadczeń medycznych udzielanych przez  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie

png
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013