gif

Pacjenci, którzy rejestrują się telefonicznie do poradni specjalistycznych, przed przybyciem do określonej poradni, obowiązani są do zgłoszenia się w Centralnej Rejestracji, w celu potwierdzenia swoich uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, realizowanych w ramach ubezpieczenia w NFZ.Potwierdzając swoje uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej należy przedstawić dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
(kliknij, aby dowiedzieć się jakie dokumenty potwierdzają uprawnienia do świadczeń)
.

Pacjenci nieubezpieczeni mogą skorzystać z porad specjalistycznych po uiszczeniu opłaty zgodnej
z cennikiem szpitala (inform. w poradniach).

Przypominamy, że osoba rejestrująca się do poradni specjalistycznej powinna posiadać aktualne skierowanie od lekarza rodzinnego.

Bez odpowiedniego skierowania pacjent nie zostanie przyjęty przez lekarza (dotyczy poradni, w których wymagane są skierowania).